loading
PANDUAN VPN

TERMA & SYARAT

 1. Dengan menggunakan laman web LALA88.com atau mana-mana URL berkaitan (laman web), perisian, aplikasi mudah alih dan tapak rangkaian sosial yang didaftarkan oleh kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma penggunaan dan peraturan yang berkaitan dengan produk pertaruhan kami , dan anda dianggap telah menerima dan memahami semua terma penggunaan.

 2. Anda memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dengan Terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini dan sebagaimana yang mungkin dipinda oleh kami dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu.

 3. Seperti yang anda ketahui, hak untuk mengakses dan / atau menggunakan laman web itu mungkin menyalahi undang-undang dan terhad di negara-negara tertentu. Anda bertanggungjawab untuk menentukan sama ada dengan mengakses dan / atau bermain adalah aduan dengan undang-undang yang terpakai di bidang kuasa anda dan anda menjamin kami perjudian itu tidak menyalahi undang-undang di negara tempat anda tinggal.

 4. Anda mesti memberikan nama penuh anda semasa pendaftaran akaun mengikut Kad Pengenalan Kebangsaan atau Pasport anda.

 5. Anda hanya dibenarkan memiliki satu akaun berdaftar di laman web ini Jika anda telah membuka lebih daripada satu akaun ahli, semua akaun yang telah anda buka akan disekat atau ditutup.LALA88 berhak untuk menamatkan atau menangguhkan semua akaun atau sama ada untuk membenarkan satu akaun ahli tunggal dan seluruh akaun akan disekat dan ditutup. Hasilnya, dana dan kemenangan anda mungkin dibatalkan dari akaun ahli.

 6. Anda mesti berumur lebih dari 18 tahun untuk mendaftarkan akaun dengan kami. Kami berhak meminta bukti umur dari mana-mana ahli dan menangguhkan akaun sehingga dokumentasi yang memuaskan disediakan dan disahkan.

 7. Anda tidak dibenarkan terlibat dalam mana-mana penipuan, penetapan, kolusi / kolusi (cthnya pembuangan cip) atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang berhubung dengan penyertaan anda dalam mana-mana permainan, produk dan aplikasi dan tidak boleh menggunakan apa-apa kaedah yang dibantu perisian seperti robot, teknik atau peranti perisian / perkakasan untuk penyertaan anda dalam mana-mana permainan, produk dan aplikasi.

 8. Semua maklumat yang telah anda berikan dan didaftarkan dalam sistem adalah benar, lengkap dan betul, dan anda segera memberitahu LALA88.com tentang sebarang perubahan maklumat sedemikian.

 9. LALA88 berhak untuk menutup atau menggantung akaun anda tanpa apa-apa notis atau alasan yang boleh menyebabkan pelucuthakan dana dan kemenangan daripada akaun anda jika:

  1. Lebih daripada satu akaun ahli (pendua / berbilang akaun) dan atau dengan sengaja bertindak sebagai penyalahguna bonus.
  2. LALA88.com menganggap bahawa anda telah menggunakan laman web, perisian atau aplikasi yang dimuat turun dengan cara penipuan atau untuk tujuan haram dan/atau menyalahi undang-undang atau tidak wajar.
  3. ALA88.com menganggap bahawa anda telah menggunakan laman web, perisian dan aplikasi yang dimuat turun dan kaedah perbankan secara tidak adil atau dengan sengaja menipu atau mengambil keuntungan yang tidak adil dari LALA88.com dan mana-mana URL berkaitan lain.
  4. Sekiranya LALA88.com ditutup atau digantung atas sebab-sebab yang disebut dalam (a) hingga (c) di atas, anda akan bertanggungjawab ke atas sebarang dan semua tuntutan, kerugian, kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh LALA88.com dan anda akan menanggung rugi dan terus LALA88.com tidak berbahaya atas permintaan untuk sebarang tuntutan tersebut.
  5. LALA88.com juga berhak untuk menahan atau melupuskan semua amaun termasuk deposit yang sebaliknya telah dibayar termasuk mana-mana kemenangan, ganjaran, rebat, dan bayaran bonus yang disebut dalam (a) hingga (e) di atas.

 10. Hak tunggal dan mutlak LALA88 untuk menggantung atau menutup lagi akaun-akaun lain yang LALA88.com semunasabahnya percaya bahawa akaun yang digantung / ditutup didaftarkan daripada ahli yang sama, ahli kumpulan / sindiket. Semua pertaruhan, bonus dan kemenangan akan dibatalkan pada semua akaun berkaitan tanpa notis dan sebab yang diberikan.

 11. Deposit anda tertakluk kepada JUMLAH PERTARUHAN(rollover) x1 dan / atau dinyatakan sebaliknya oleh LALA88.com bahawa sekatan tersebut diketepikan. Anda perlu memenuhi syarat-syarat JUMLAH PERTARUHAN(rollover) sebelum anda boleh meminta pengeluaran.

 12. Sistem akan menolak permintaan pengeluaran anda jika nilai deposit tidak dimainkan dan / atau memenuhi keperluan rollover sebelum pengeluaran diminta.

 13. Jika tersilap kredit atau pendua urus niaga di mana nilai deposit anda meningkat disebabkan oleh kredit salah disebabkan kesilapan manusia, ralat teknikal dan / atau sistem, LALA88.com tanpa prasangka untuk menggunakan remedi lain untuk menuntut dan menolak nilai tambahan yang dikreditkan ke dalam akaun di mana anda telah menggunakan nilai tambahan atau dikeluarkan daripada akaun yang bukan milik anda, LALA88.com berhak untuk menuntut daripada hutang yang anda bayar kepada LALA88.com

 14. Pengeluaran hanya boleh dibuat atas nama dan kepada pemegang akaun berdaftar.

 15. Semua permintaan pengeluaran akan diproses ke akaun pembayaran dari mana deposit dibuat kecuali dinyatakan sebaliknya dan dimaklumkan oleh LALA88.com

 16. LALA88.com mempunyai hak untuk membatalkan, membuat tuntutan dan mengenakan bayaran kepada anda untuk jumlah yang berkaitan yang ditanggung jika kami dikenakan sebarang caj balik.

 17. LALA88.com boleh meminta pengenalan dan dokumen sah dalam menjalankan usaha wajar berkenaan dengan permintaan pengeluaran.

 18. Anda perlu membaca, memahami dan bersetuju dengan semua terma dan syarat promosi (T & C) yang disediakan di setiap promosi. Jika mana-mana promosi T & C dilanggar atau terdapat sebarang bukti yang anda bertindak secara fraud atau sengaja dengan meletakkan satu siri pertaruhan ditempatkan, kolusi atau lambakan cip oleh ahli atau ahli kumpulan / sindiket / profesional yang disebabkan oleh bonus deposit, rabat, pertaruhan percuma atau sebarang tawaran promosi lain. Keputusan seri, keputusan terbatal atau tidak sah, dan pertaruhan dua belah pihak pada satu permainan yang sama adalah tidak dikira dalam jumlah perputaran. LALA88.com berhak untuk menuntut, membatalkan dan atau membatalkan tawaran, kemenangan dan bayaran pembayaran daripada akaun dan/atau akaun kumpulan anda.

 19. Anda dengan ini bersetuju, mengakui dan bersetuju dengan LALA88.com memproses maklumat dan data peribadi anda untuk tujuan membolehkan anda mengakses, mendaftarkan akaun dan menggunakan laman web itu untuk membolehkan anda menyertai produk dan permainan kami untuk memberikan perkhidmatan kepada anda.

 20. LALA88.com hanya akan menggunakan maklumat dan data peribadi anda untuk membolehkan anda menyertai produk dan permainan dan menjalankan operasi yang berkaitan dengan penyertaan anda dalam permainan dan prosedur pengesahan akaun anda.

 21. Sokongan ahli kami boleh menghubungi anda melalui panggilan telefon, e-mel, mesej(SMS) dan / atau melalui mana-mana saluran komunikasi.

 22. Anda mengakses laman web dan URL alternatif lain dengan tanggungjawab dan risiko anda sendiri.

 23. Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan LALA88.com, pengarah, pekerja, rakan kongsi, dan penyedia perkhidmatan yang tidak berbahaya untuk apa-apa kehilangan, ganti rugi, tuntutan dan tanggungan yang mungkin timbul berhubung dengan penggunaan laman web anda, alternatif lain URL Sistem dan perisian (aplikasi).

 24. Laman kami dibangunkan dengan privasi dan keselamatan diri anda sebagai kebimbangan utama kami. LALA88 dikawal selia dan tidak akan mendedahkan maklumat peribadi anda semasa menggunakan standard penyulitan data tertinggi kepada mana-mana entiti pihak ketiga melainkan jika diperlukan untuk berbuat demikian oleh undang-undang dan peraturan atau perintah mahkamah.